Política de Privacitat Pintures i Lacats Toni Planas

Política de Privacitat

1. Protecció de dades de caràcter personal.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ANTONIO JAVIER PLANAS ALOMAR, comunica als usuaris del lloc web www.pintormallorca.es, que les dades facilitades a través de la nostra pàgina web mitjançant els corresponents formularis i els e-mails rebuts i que tenen la consideració de dades de caràcter personal, seran incorporades a fitxers la responsabilitat correspon a ANTONIO JAVIER PLANAS ALOMAR, amb la finalitat de poder gestionar el servei sol·licitat, contestar a la seva sol·licitud i / o tramitar la seva petició.

Aquests fitxers es troben inscrits en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades d’acord amb la legislació vigent i normativa de desenvolupament. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència, autenticitat, pertinència i no excessivitat de les Dades Personals proporcionades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

En aquells casos on per realitzar una sol·licitud sigui necessari omplir un formulari i fer un “clic” al botó d’enviar, la realització del mateix implicarà necessàriament que ha estat informat i ha atorgat expressament el seu consentiment al contingut de la clàusula annexada a aquest formulari o acceptació de la política de privacitat.

2. Dades facilitades per tercers.

En el cas que en la sol·licitud s’incloguessin dades de caràcter personal, per persones no titulars dels mateixos, l’usuari haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, informar a aquestes persones dels extrems continguts en els paràgrafs anteriors. ANTONIO JAVIER PLANAS ALOMAR s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

3. Dades de menors

No està autoritzat a facilitar dades de persones menors de catorze anys d’edat a través d’aquest Lloc Web. ANTONIO JAVIER PLANAS ALOMAR s’eximeix de qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.
Animem als pares o tutors legals a prendre les mesures oportunes perquè els seus fills menors de catorze anys d’edat no consultin aquest Lloc Web.

4. Comunicacions comercials per mitjans electrònics.

Les comunicacions que es realitzin per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà electrònic, seran les necessàries per gestionar la seva sol·licitud.

No obstant això, seran aquelles que hagin estat consentides o autoritzades expressament pels destinataris de conformitat amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, llevat del que disposa l’article 21.2 de aquesta mateixa Llei, en la redacció que en fa la disposició final primera de la nova Llei General de Telecomunicacions.

5. Mesures de seguretat.

El responsable del fitxer ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques a disposició segons l’estat de la tecnologia per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals facilitades.

6. Deure de secret.

L’usuari compta amb la confidencialitat i el deure de secret dels empleats d’ANTONIO JAVIER PLANAS ALOMAR i de tots aquells que tractin les dades en nom i per compte del mateix. Sense perjudici de l’anterior, l’usuari és conscient de la possibilitat que la seguretat de les comunicacions a través de xarxa no sigui invulnerable.

7. Drets dels afectats.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades personals segons el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LO 15/1999) i el RD. 1720/2007, dirigint un escrit, adjuntant còpia del seu DNI o Passaport, a la següent adreça postal o electrònica:
ANTONIO JAVIER PLANAS ALOMAR C / Gran Via Colom, 194, 07300, Inca, Illes Balears. correu electrònic: toni.planas@pintormallorca.es

8. “Cookies”

Aquest lloc web utilitza “cookies”. Les “cookies” són uns petits fitxers de dades que el servidor d’Internet remet al navegador i que li són retornats posteriorment en cada nova petició. Aquests fitxers s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari i permeten al sistema recordar característiques o preferències de navegació de sessions anteriors. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que oferim als Usuaris. Les “cookies” d’aquesta web no són invasives ni nocives, i no contenen dades de caràcter personal.
Si no està d’acord, preguem ens ho facin saber mitjançant escrit dirigit a l’adreça indicada en el punt anterior.

9. Responsabilitat

ANTONIO JAVIER PLANAS ALOMAR no serà responsable de:

- De les conseqüències derivades del mal ús dels continguts de la pàgina web dut a terme pels usuaris, inclosos els enllaços a Facebook o altres xarxes socials.
10. Contacti amb nosaltres

Si té vostè qualsevol pregunta sobre la nostra Política de Privacitat, o si li agradaria fer qualsevol suggeriment o recomanació, si us plau dirigiu-vos a nosaltres a través de la següent adreça de correu electrònic: toni.planas@pintormallorca.es